Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetových obchodov:

 • eshop.fengshuiharmony.sk

S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť na každom konkrétnom internetovom obchode a je ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetových obchodov

 • eshop.fengshuiharmony.sk

je Gabriela Horáčková Voštináková , Janáčková 4, 811 08 Bratislava, IČ: 05763614. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614 a v prípade osobného odberu je odberné miesto taktiež Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

2. Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, poprípade iná zmluva podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na strane jednej spotrebiteľ a na strane druhej predávajúci. 
 • Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nejedná v rámci svojho obchodného alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.     
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.   

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy  

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetových obchodov: 

 • eshop.fengshuiharmony.sk

odoslaná prípadne prostredníctvom telefónu vykonaná objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky. 

Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky v zmysle  § 1827 ods. 1 občianskeho zákonníku prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. 

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, to znamená odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamžiku odoslania tovaru. Túto skutočnosť  je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom nebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol preňho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50 % z kúpnej ceny tovaru. 

Predávajúci odosiela tovar do 30 dní od prijatia objednávky. Bežná doba expedície je nasledujúci deň od uzavretia objednávky. Pokiaľ tovar nebude vyexpedovaný do 30 dní od uzavretia objednávky, bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho. 

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Kúpna zmluva je po uzatvorení archivovaná len po nevyhnutnú dobu pre jej vyriadenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamžiku predania tovaru k odoslaniu. 

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníku 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v termíne 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pre účely uplatnenia práva pre odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho,  Gabriela Horáčková Voštináková se sídlom Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614, na adresu Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, alebo e-mail: info@fengshuiharmony.sk formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb alebo e-mailom). Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. 

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúci prijme oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré prijal od spotrebiteľa, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúknutým predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pri prevedení počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neručí inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Predávajúci vráti platbu až po prijatí vráteného tovaru alebo ak spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho čo nastane skôr. 

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo predať na adrese Jirásková 1296, 539 01 Hlinsko v Čechách, pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženú hodnotu tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru a to vrátane jeho funkčnosti. 

Spotrebiteľ nemôže v súlade s  § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v tomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, 
 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy, 
 • c) o  dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa, 
 • d) o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, 
 • e) o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlemu pokazeniu, ako i tovaru, ktoré bolo pre dodanie nenávratne zmiešané s iným tovarom,  
 • f) o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľovi na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných oprav či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,  
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, 
 • h) o  dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil jeho pôvodný obal, 
 • i) o  dodávke novín, periodík alebo časopisov,   
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,  
 • k) uzatvárame na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo   
 • l) o dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v tomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.   

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné, pokiaľ bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Taktiež nie je možné odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje. Pokiaľ bude tovar vrátený ako neúplný, poškodený, či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody. 

Nevyzdvihnutí zásielky zaslanej na dobierku (s platbou pri vyzdvihnutí) zo strany spotrebiteľa je jednoznačným porušením uzatvorenej kúpnej zmluvy a obchodných podmienok a predávajúci má nárok na úhradu preukázateľne vynaložených nákladov s nevyzdvihnutou zásielkou.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy 

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné odstúpiť od zmluvy. 

6. Doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetových stránkach: 

 • eshop.fengshuiharmony.sk

 

7. Platobné podmienky

 • Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte. 
 • Bankový prevod - po prijatí objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, číslo účtu a variabilný symbol platby. Kupujúci tovar zaplatí na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný či predaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu kúpnej ceny.
 • Platobné karty - po vytvorení objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnostnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu kúpnej ceny. 

 

8. Práva z chybného plnenia

Právo kupujúceho z chybného plnenia sa zakladá na chybe, ktorú má vec pri prechodu nebezpečia škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho platí aj u neskôr vzniknutej chyby, ktorú spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti.  

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • b) na odstránenie chyby opravou veci,  
 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 
 • d) odstúpenie od zmluvy. 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení škody. Zvolenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej dobe, alebo oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo nedostúpil od zmluvy, nemôže predávajúci dodať to čo chýba alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. 

Ak predávajúce neodstráni chybu včas alebo odmietne chybu odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Zvolenú voľbu kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v stave v akom ho prijal. To neplatí, 

 • a) ak došli k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom  zistenia chyby veci, 
 • b) ak kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby, 
 • c) ak kupujúci spôsobí svojim jednaním alebo zabudnutím neumožnenie vrátenia veci v nezmenenom stave, alebo
 • d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením chyby, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo sa tak len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu to čo ešte môže vrátiť a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej použitia mal prospech.  

Neoznámi kupujúci chybu včas, stráca právo od odstúpenia od zmluvy.  

Právo za chyby sa uplatňuje u predávajúceho na tejto adrese: 

Pre zaslanie tovaru: Gabriela Horáčková Voštináková so sídlom Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614

Pre osobné doručenie: Gabriela Horáčková Voštináková so sídlom Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Gabriela Horáčková Voštináková se sídlem Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614

Pro osobní doručení: Gabriela Horáčková Voštináková se sídlem Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o., Heureka.cz pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Kupující dává s učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v internetových obchodech Prodávajicího, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Vytvořením a zaplacením objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Kupující tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti  Gabriela Horáčková Voštináková se sídlem Jirásková 1296, 53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 05763614 (dále jen „Prodávajicí“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb Kupujícího a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Prodávajícího, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.

Kupující zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.

Provoz webu zajišťuje společnost MyDreams innovations s.r.o. D/B/A MyDreams VPS servery

Kupující bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Prodávajícímu právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.

14. Závěrečné ujednání

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány u Obvodního soudu pro Beroun.

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 1 ledna 2014)